من پیرمرد جذابم، کمانگیرم، دوست دارم همه شاد و موفق و خوب زندگی کنن.

ولی همه اینا بدون تلاش، شجاعت، از خودگذشتگی و صبر بدست نمیاد.